Declararea veniturilor din pensii obtinute din străinătate

Persoanele fizice rezidente fiscal în România care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, au obligaţia ca , în termen de 30 de zile de la data încadrării în această categorie de persoane, să declare la organul fiscal la care sunt arondate cu domiciliul fiscal  venitul lunar din pensie, prin depunerea Declaraţiei privind venitul estimat –formularul 220.

Astfel, pe formularul 220 se bifează căsuţa “Venituri din pensii din străinătate, realizate în statul de unde provin sumele.

 Venitul estimat din pensii obtinute din străinătate se calculează ca produs între venitul lunar din pensie evaluat la cursul pietei valutare comunicat de Banca Natională a României , din ziua precedentă depunerii declaratiei si numărul de luni din anul fiscal în care se realizează venitul din pensie.În cazul impunerilor efectuate după expirarea unor termene de plată, contributia de asigurări sociale de sănătate se repartizează la termenele  de plată următoare.

       Pentru încadrarea persoanelor fizice prevăzute la alineatul de mai sus în categoria persoanelor care realizează venituri din pensii care depăşesc, lunar, valoarea unui punct de pensie stabilit pentru anul fiscal respectiv, organul fiscal utilizează cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din ziua precedentă depunerii declaraţiei privind venit estimat (formularul 220).

Aceste persoane fizice  sunt obligate să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei de venit estimat sau a declaraţiei privind venitul realizat, după caz, cu respectarea regulilor prevăzute la art. 121 din Codul Fiscal. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

       Obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele menţionate mai sus se determină de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza ”Declaratiei privind veniturile realizate din străinătate”-formularul 201. Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.

Sumele de plată stabilite prin decizia de impunere anuală se plătesc în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, iar cele achitate în plus se compensează sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală.

             Cetăţenii români cu domiciliul în tară   care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării,  nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Termen de depunere a  “Declaratiei privind venitul estimat” -formular  220 în 30 de zile de la data încadrării în categoria persoanelor fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Declaratia 220 se depune la organul fiscal  în a cărui rază îsi au domiciliul sau unde locuiesc efectiv persoanele fizice cu domiciliul fiscal  în România.

Persoanele fizice care sunt rezidente fiscal în România trebuie să declare pe formularul 201 ”Declaratie privind veniturile realizate din străinătate” veniturile din pensii obtinute din străinătate pentru care România are drept de impunere,.

Termen de depunere a formularului 201 ”Declaratie privind veniturile realizate din străinătate”25 mai a anului următor celui de realizare a venitului.

 Organul fiscal de administrare stabileste impozitul anulal datorat si emite o decizie de impunere. Impozitul datorat în România se determină prin aplicarea cotei de impunere de 16% asupra venitului brut anual diminuat cu suma lunară neimpozabilă ( pentru anul 2016 suma lunară neimpozabilă este de 1.050 lei), calculată la nivelul anului . Suma lunară neimpozabilă se acordă pentru fiecare sursă de venit din pensii.

Pentru veniturile din pensii  realizate în statul cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care nu au fost globalizate în vederea impozitării, creditul fiscal extern este limitat la impozitul pe venit plătit în străinătate, dar nu mai mult decât cel datorat pentru venitul similar în România, potrivit Codului Fiscal. Sumele în valută se transformă  la cursul de schimb mediu anual al pietei valutare, comunicat de Banca Natională a României, din anul de realizare al venitului. Certificatele sau alte înscrisuri care se vor anexa la formularul 201 si sunt într-o limbă străină, vor fi însotite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizati de Ministerul Justitiei .

Persoană fizică rezidentă  reprezintă orice persoană fizică ce îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele condiţii:

  1. a) are domiciliul în România;
  2. b) centrul intereselor vitale ale persoanei este amplasat în România;
  3. c) este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat;
  4. d) este cetăţean român care lucrează în străinătate, ca funcţionar sau angajat al României într-un stat străin;
Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii