locuri de muncî vacante

Locuri de muncă vacante în domeniul medical, în județul Cluj (51 posturi)

51 de locuri de muncă vacante în domeniul medical, în județul Cluj. Află cum poți să aplici și care sunt condițiile de concurs.

Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante
Funcții contractuale (32 posturi)
Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca
Angajator: Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

13 posturi asistent medical generalist debutant PL;
1 post asistent medical generalist PL;
1 post asistent medical principal S;
1 post infirmier debutant;
5 posturi îngrijitoare;
5 posturi infirmier;
1 post brancardier;
1 post autopsier;
1 post manipulant bunuri;
1 post muncitor necalificat I;
1 post muncitor calificat II – electrician,
1 post spălătoreasă.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist debutant PL:
studii – diplomă de școală sanitară postliceală.
asistent medical generalist PL:
studii – diplomă de școală sanitară postliceală;
6 luni vechime ca asistent medical generalist.
asistent medical generalist principal S;
diplomă de licență sau de absolvire a învățământului superior;
5 ani vechime ca asistent medical generalist;
adeverință grad principal.
muncitor calificat II – electrician:
certificat de calificare în meserie;
6 ani vechime în meseria de electrician.
autopsier:
diplomă de bacalaureat sau diplomă de absolvire a liceului;
6 luni vechime în sectorul sanitar la sala de prosectură.
infirmier:
școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
6 luni vechime în activitate.
îngrijitoare, infirmier debutant, manipulant bunuri, brancardier, muncitor necalificat I și spălătoreasă:
școala generală.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

12 noiembrie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă – Str. Croitorilor nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, Sala albastră, etajul 4;
02 și 03 decembrie 2019, ora 11.00: proba interviu – la sediul Administrativ, str. Constanța nr. 5, Sala de ședințe, etajul 2.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21, telefon 0264/334.913.

Asistent medical, îngrijitoare de curățenie și spălătoreasă (6 posturi)
Spitalul de Boli Psihice Cronice, Borşa, județul Cluj
Angajator: Spitalul de Boli Psihice Cronice, Borşa, județul Cluj
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul de Boli Psihice Cronice, Borşa, județul Cluj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale vacante, după cum urmează:

asistent medical generalist (4 posturi);
îngrijitoare de curățenie;
spălătoreasă.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

asistent medical generalist (4 posturi):
nivelul studiilor – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: nu se solicită.
îngrijitoare de curățenie/spălătoreasă:
nivelul studiilor – școala generală;
vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – nu se solicită.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

14 noiembrie 2019: data limită pentru depunerea dosarelor;
29 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
04 decembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa, cu sediul în comuna Borşa, Str. Principală nr. 258, judeţul Cluj, telefon 0264/355.287.

Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante
asistent medical PL (două posturi)
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca
Angajator: Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de execuție

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de asistent medical PL (2 posturi) vacante la Serviciul Cabinete Medicale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

studii postliceale absolvite (certificat de competențe profesionale) sau echivalent;
vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului de asistent medical – minimum 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2019, ora 15:30: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
21 noiembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
26 noiembrie 2019, ora 10:00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Direcției de Asistență Socială Medicală din Municipiul Cluj-Napoca, str. Venus, nr. 20 – 22, etaj 2, sala 215, telefon – 0732/550.982, 0372/795.355, 0372/794.070.

Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante
Secretar/ă I
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Nespecificat in M.O.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante de secretar/ă, gradul I, la Centrul de Cercetări pentru Medicină Avansată.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

absolvent/ă de studii superioare de lungă durată;
experiență în activități administrative;
cunoștințe teoretice și practice în secretariat dovedite cu adeverințe înscris uri eliberate de angajatorii unde a prestat activitatea
cunoștințe teoretice și practice legate de: administrarea proiectelor de cercetare și educaționale; planificare și organizare evenimente;
să cunoască reglementările legale privind instituțiile de învățământ superior (L 1/2011, carta universității);
cunoștințe de operare a calculatorului;
cunoștințe temeinice de limba Engleză;
abilități de comunicare și relaționare intra – și interdepartamentale, respectarea termenelor de proiect impuse, asumarea responsabilității, rezistență crescută la stres, abilități de organizare și planificare evenimente.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

22 noiembrie 2019, ora 15:30: termenul limită de depunere a dosarelor;
02 decembrie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
04 decembrie 2019, ora 10:00: proba interviu;
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, str. Victor Babeş nr. 8, etaj 2, camera 209, Județul Cluj, telefon 0264/597.256, interior 2164.

Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante

Asistent medical debutant PL
Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj
Angajator: Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Spitalul Municipal Turda, judeţul Cluj organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de asistent medical debutant PL la Compartimentul Urologie.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

nivelul studiilor – diplomă de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă, de studii postliceale prin echivalare, conform H.G. nr. 797/1997;
vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului – fără.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

28 noiembrie 2019, ora 09.00: proba scrisă;
28 noiembrie 2019, ora 11.00: proba practică;
28 noiembrie 2019, ora 12.00: proba interviu.
Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relatii suplimentare la sediul Spitalului Municipal Turda, din Turda, str. Andrei Mureșanu nr. 12-16, județul Cluj, telefon: 0364/420.066.

Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante Locuri de muncă vacante
Director medical și director financiar-contabil
Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca
Angajator: Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Temporar
Nivelul postului: Funcții de conducere

Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca din Str. Republicii nr. 18 organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată a funcțiilor de:

director medical;
director financiar-contabil.
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic Căi Ferate Cluj- Napoca din Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 18, începând cu data de 25 noiembrie 2019, după cum urmează:

test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului în data de 25 noiembrie 2019. ora 10.00:
susținerea proiectului de specialitate – 27 noiembrie 2019, ora 10.00;
interviul de selecție în data de 29 noiembrie 2019, ora 10.00.
La concurs se pot înscrie candidații care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de selecție:

Criterii generale:
au domiciliul stabil în România;
nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează.
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
Criterii specifice:
pentru directorul medical:
sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină, specializarea medicină;
sunt continuați cel puțin medic specialist;
au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă;
pentru directorul financiar-contabil:
sunt absolvenți de învățământ universitar de lunga durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
dețin certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi, precum și de cunoaștere a reglementărilor europene în domeniu.
Termenul limită de depunere a dosarelor nu este specificat în M.O. nr. 1289/01.11.2019, partea a III-a, unde este publicat anunțul.

Bibliografia, temele cadru pentru proiectele de management se vor afișa la sediul unității, pe site-ul unității sau este pusă la dispoziția solicitanților de către Serviciul Resurse Umane.

Relații suplimentare se pot obține la sediul unității din Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 18, la telefon 0264/599.596, int. 272.

Medic specialist, muncitor, infirmieră (4 posturi)
Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz din Cluj-Napoca
Angajator: Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz din Cluj-Napoca
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

• medic specialist O.R.L, – 0,5 post
• muncitor II – șofer microbuz școlar -1 post
• muncitor IV bucătărie – 1 post
• infirmieră -1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

• medic specialist O.R.L. – 0,5 post contractual vacante perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor: studii superioare de specialitate conform cerințelor postului;
vechime muncă; minimum 5 ani.

• muncitor II – șofer microbuz școlar -1 post contractual vacant perioadă nedeterminată,
Condiții specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor medii conform cerințelor postului;
permis categoria B, D;
atestat pentru transport persoane;
cardtahograf;
vechime muncă: minimum 5 ani.

• supraveghetor de noapte – 2,5 posturi contractuale vacante perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor conform cerințelor postului;
vechime muncă; minimum 5 ani.

• muncitor IV bucătărie – 1 post contractual vacant perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor studii de specialitate în calificare – conform cerințelor postului;
vechime muncă: minimum 5 ani.

• infirmieră -1 post contractual vacant perioadă nedeterminată.
Condiții specifice de participare la concurs:
nivelul studiilor studii de specialitate – conform cerințelor postului;
vechime muncă: minimum 5 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

20 noiembrie 2019, ora 12:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
25 noiembrie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
27 noiembrie 2019, ora 10.00: proba interviu/practică.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relații suplimentare se pot obține la Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 40, telefon 0264/431.460.

Infirmier, îngrijitoare și economist II
Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca
Angajator: Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Cluj (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de execuție

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de :

infirmier;
îngrijitoare;
economist II.
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

infirmier:
școală generală;
curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare;
6 luni vechime în activitate.
îngrijitoare:
școala generală.
economist II:
diplomă de licență în specialitatea – economist;
vechime în specialitatea economist de la 6 luni până la 3 ani și 6 luni.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

13 noiembrie 2019, ora 15.30: data limită pentru depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2019, ora 11.00: proba scrisă – Str. Croitorilor nr. 19-21, Clădirea Gastroenterologie, Sala albastră, etajul 4;
02 și 03 decembrie 2019, ora 11.00: proba interviu – la sediul Administrativ, str. Constanța nr. 5, Sala de ședințe, etajul 2.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Institutului Regional de Gastroenterologie – Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor” din Cluj-Napoca, Str. Croitorilor nr. 19-21, telefon 0264/334.913.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare