Primăria Cluj Napoca face angajări

Primăria Cluj Napoca face angajări și organizează concurs de promovare pentru funcționari publici din aparatul propriu

Primăria Cluj Napoca face angajări și organizează concurs de promovare pentru funcționari publici din aparatul propriu. 

Primăria Cluj Napoca face angajări – este vorba despre un post de paznic la Serviciul Pază, Direcţia Ordine publică şi trafic rutier, Direcţia Generală Poliţia locală, pe perioadă nedeterminată, funcție contractuală de execuție vacantă.

Condiţiile necesare ocupării postului/posturilor contractual(e) vacant(e) sunt prevăzute la art.3 din Hotărârea de Guvern nr.286 /2011 pentru aprobarea Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocuparea a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarele se pot depune până pe 28 august. Pentru detalii accesați AICI

Primăria municipiului Cluj-Napoca organizează de asemenea concurs/examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, în data de 19 septembrie 2019, orele 10,00(proba scrisă) pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Dosarele pot fi depuse până la data de 9 septembrie. Detalii, AICI

Citește mai mult despre stil de viațăsfatul medicului și idei practice.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare