Convocator la ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii

Primarul Municipiului Câmpia Turzii,
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(1), alin.(3) şi alin. (5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

DISPUN:

Articol unic:
– Se convoacă, în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua   de joi 18.06.2015. ora 13.oo.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :
ORDINE DE ZI :

1. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA” Câmpia Turzii, aferentă  lunii mai , necesar luna iunie 2015.
Prezintă: Conducerea spitalului

2. Informare privind execuția bugetară aferentă lunii Aprilie 2015 a S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A..
Prezintă: Conducerea societății

3. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă despre renunţarea la funcţia de reprezentant în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a d-nului Soporan Adrian Ioan şi numirea unui nou reprezentant.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Juridic
– Comisiile nr. 1-5

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ ANSAMBLUL WOODEN CHURCH PARK “ din Municipiul Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Investiții
– Comisiile nr. 1-5

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea
CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE, str. Iancu JIANU , nr. 29-31, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism
– Comisiile nr. 1-5

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea
CONSTRUIRE LOCUINŢE TIP DUPLEX ŞI GARAJ AUTO, str. Cucului, nr. 27, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism
– Comisiile nr. 1-5

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea
REPARCELARE TEREN pentru CONSTRUIRE LOCUINŢE INDIVIDUALE, str. George ENESCU,      nr. 21-21E, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism
– Comisiile nr. 1-5

8. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unui teren atribuit în temeiul     Legii nr. 15 /2003, domnului GALDĂU HOREA IANCU.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
– Comisiile nr. 1-5

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea S.C. PARC INDUSTRIAL CÎMPIA TURZII S.R.L. , a imobilului înscris în C.F. nr. 51484 Câmpia Turzii şi a Regulamentului de Funcţionare a Parcului Industrial Câmpia Turzii.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
– Comisiile nr. 1-5

10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii        pe anul 2015.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Direcția Economică
– Comisiile nr. 1-5

11. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 5082/21.05.2015, numirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de dare în plată cu societatea Industria Sârmei Câmpia Turzii S.A., stabilirea limitelor negocierii și aprobarea încheierii contractului de dare în plată în condițiile stabilite.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Direcția Economică
– Comisiile nr. 1-5

12.Întrebări și interpelări formulate de către consilierii locali.

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii