Consiliul Local Câmpia Turzii, convocat în şedinţă extraordinară

DISPOZIŢIE
Nr.  318  din  18.05.2016

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art. 39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

DISPUN:
Articol unic:
– Se convoacă, de îndată, în sedinţă extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi 19.05.2016. ora 16.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, cu următoarea :
ORDINE DE ZI :

1.Proiect de hotărăre privind aprobarea mandatului special acordat reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș S.A.
Prezintă: Iniţiator, – Primar, Radu Ioan HANGA
– Serviciul Juridic  Comisiile nr. 1-5
PRIMAR,                                              AVIZAT:
Radu Ioan HANGA                                SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii