Comunicat de presă – Compania de Apă Arieș

Comunicat de presă

Compania de Apă Arieș a luat la cunoștință de conținutul celor trei articole, apărute în ediția on-line de duminică, 24 ianuarie 2016, a ziarului ,,Ziar15minute”, publicate fără semnătura autorului, cu denumirile: ,,Apa trece și prețurile cresc,, și ,,Analiză: Tarifele la apă potabilă, canalizare și apă pluvială – cum stă treaba?’’, respectiv a ziarului ,,Bună Ziua Cluj’’, publicat fără semnătura autorului, cu denumirea ,,Turdenii plătesc, din nou, cea mai scumpă apă din România, după ce Compania de Apă Arieș a reușit în instanța majorarea tarifelor’’. Textele articolelor reflectă o abordare superficială și părtinitoare, neconformă cu realitatea. Compania de Apă Arieș consideră documentarea în vederea elaborării articolelor ca fiind lacunară şi nu ca fiind un demers jurnalistic profesional ce ar trebui să caracterizeze obiectivitatea şi realitatea informaţiilor oferite de orice publicație.

Prin urmare, cu privire la articolele apărute în ziarele menționate, care fac referiri la tarifele practicate de Compania de Apă Arieș, și care conțin informații incorecte sau trunchiate, pentru o corectă informare a cetățenilor, societatea noastră se vede obligată să facă următoarele precizări:

Hotarârea nr.102/21.01.2016, pronunțată în Dosarul 779/117/2015 ce viza revocarea HCL 225/30.09.2013, nu aduce modificări tarifelor practicate de Compania de Apă Arieș pentru serviciile de furnizare apă potabilă si canalizare-epurare

Preţurile/tarifele unice pe toată aria de deservire a companiei, sunt aprobate prin Avizul de specialitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 106878/01.07.2013 şi prin Hotărârea nr. 4 din 03.10.2013 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului”, în conformitate cu art. 35, alin. 1, 2 şi 5 din Legea 241/2006. Începând cu 1 Noiembrie 2013 în conformitate cu prevederile art. 13 din contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, Anexa 5 la contract, tarifele practicate de CAA sunt sunt :

 3,16 lei/mc – Apă potabilă respectiv 3,02 lei/mc – Canalizare-epurare.

 Ajustarea preţurilor/tarifelor s-a făcut în conformitate cu prevederile Contractului de Delegare şi a Contractului de Finanţare nr. 91757/23.09.2008, Anexa 1.4, pentru derularea Programului Operaţional Sectorial de Mediu. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului” a fost înființată exclusiv din voința Unitaților Administrativ Teritoriale (UAT) asociate de a accesa finanțările nerambursabile necesare reabilitării infrastructurii, operatorul Compania de Apă Arieș fiind partener contractual al acesteia. Această organizare a Operatorului și a ADI ,,Apa Văii Arieșului” a reprezentat condiția esențială pentru accesarea de finanțări în cadrul Programului Sectorial Mediu aferent bugetului 2007-2013 al Uniunii Europene în sectorul de apă și apă uzată.

Tarifele la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare nu sunt stabilite de către operatorul Compania de Apă Arieș, ci sunt aprobate de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului” în baza avizului ANRSC și a prevederilor din statutul asociației.

pdf-icon1[1]Aviz ANRSC

 

Tarifele actuale au fost aprobate de Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului” prin Hotărârea nr.4/03.10.2013 semnată de președinte Lojigan Dorin Nicolae. Atașăm documentul spre informare.

pdf-icon1[1]Hotararea ADI nr.4 din 03.10.2013

Ajustarea tarifelor a fost re-aprobată de către Consiliul Local al municipiului Turda prin Hotarârea Consiliului Local cu nr.225/ 30.09.2013, cu 20 de voturi pentru și o abținere. Articolul nr.3 al Hotarârii nr.225/ 30.09.2013 îl mandatează pe Primarul Municipiul Turda, Domnul Tudor Ștefănie să voteze în numele și pe seama Municipiului Turda, în cadrul Adunarii Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului”, prețurile stabilite în articolul nr.1. Hotarârea Consiliului Local cu nr.225/ 30.09.2013 este semnată de președinte de ședință Felezeu Cristian George. Atașăm documentul spre informare.

pdf-icon1[1]HCL 225 din 30.09.2013

Contractul de finanțare 91757/23.09.2008, Anexa 1.4, pentru derularea Programului Operaţional Sectorial de Mediu încheiat între Guvernul Romaniei prin Ministerul Mediului în calitate de Autoritate de Management şi S.C. Compania de Apă Arieș S.A. în calitate de beneficiar, a prevăzut condiționalități de acordare a finanţării nerambursabile de la UE, prin impunerea unui  Plan de creştere a prețurilor/tarifelor astfel încât acestea să reflecte costul economic real  al producerii acestor bunuri/servicii iar pe de altă parte să asigure resursele financiare necesare rambursării parților de credit bancar. Acest contract a fost ulterior avizat de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Văii Arieşului” (care acționează pentru și  în numele autoritaților publice locale acționari ai companiei în aria deservită de CAA). Nerespectarea acestor condiţionalităţi privind majorarea anuală a tarifelor cel târziu pana la 1 iulie a fiecarui an (in perioada 2007 – 2013) poate duce la sistarea finanţării nerambursabile, ceea ce ar opri toate investițiile în derulare, ulterior ducând la obligativitatea înapoierii tuturor sumelor cheltuite către Comisia Europeana ca o consecință directă a nerespectării prevederilor contractuale. Atașăm documentul spre informare.

pdf-icon1[1]Anexa I.4-Plan de crestere a tarifelor 2007-2013

Fiecare ajustare anuală a prețurilor/tarifelor a fost avizată de către ANRSC și aprobată de către ADI „Apa Văii Arieşului”, în această Asociație fiind reprezentați ai tuturor autorităților publice locale din zona deservită de operatorul Compania de Apă Arieș.

Toate resursele financiare obținute din încasarea facturilor emise de Compania de Apă Arieș, ca și serviciu public, sunt folosite exclusiv pentru operarea și modernizarea infrastructurii și pentru funcționarea societății. Prețurile/tarifele trebuie să reflecte costul economic real al prestării acestor servicii și rambursarea parților de credit din programele de investiții. Planurile de ajustare/creștere a prețurilor/tarifelor stabilite prin actele normative sus-menționate, s-au elaborat și aprobat după realizarea de unui studiu de suportabilitate socială de către populație a prețurilor/tarifelor preconizate, luându-se în calcul situația financiară a categoriilor sociale cele mai defavorizate.

Afirmațiile conform cărora tariful practicat de Compania de Apă Arieș pentru apa potabilă este cel mai mare din țară sunt nefondate și nu au o bază reală. Tariful practicat de Compania de Apă Arieș, pentru serviciul de de furnizare a apei potabile poziționează operatorul sub media națională a clasamentului tarifelor practicate pentru acest serviciu și nicidecum ca având cele mai mari prețuri din țară. Atașăm graficul de prezentare a rezultatelor sondajului efectuat în cadrul studiului de benchmarking ,,Radiografia financiară a sectorului de apă în anul 2015’’ (studiu realizat de BDO România).

Grafic tarif CAAConform aceluiași studiu, mai sus menționat, doar 49% dintre operatorii de servicii de furnizare apă și canalizare-epurare din țară au reușit implementarea planului tarifar ca urmare a finalizării proiectelor, conform contractului de delegare și contractului de finanțare, printre aceștia numărându-se și Compania de Apă Arieș. Astfel, restul de 51% dintre operatori vor efectua noi măriri de tarife în 2016.

Compania de Apă Arieș, datorită faptului că a reușit implementarea planului de tarifare conform contractului de finanțare, ca urmare a finalizării proiectelor, va fi unul dintre operatorii cu cele mai mici tarife, cotat cu mult sub media națională.

Diferenţele între tarifele practicate de companiile de apă şi canalizare din ţară sunt justificate de criterii geografice, economice şi tehnologice cum ar fi:

Topografia terenului: Pentru zonele cu dealuri, consumul de energie pentru pomparea apei este mai mare, din cauza diferenţelor de nivel.

Distanţa faţă de sursa de apă: Unele oraşe au sursa de apă foarte aproape – chiar în oraş – altele o aduc de la distanţă, ceea ce duce la costuri crescute de energie

Aria de operare: Reţelele întinse de alimentare cu apă au costuri mai mari de întreţinere (reţeaua de alimentare operată de CAA are o lungime de circa 420 km). Un operator mic are în unele privințe aceleași costuri fixe ca și un operator mare însă acestea se acoperă din venituri mai mici.

Volumul de apă consumat: Consumul, respectiv vânzarea unor volume mai mari, permite practicarea unor tarife mai mici, prin amortizarea unor cheltuieli fixe.

Tehnologiile de tratare: Normele europene impun standarde de calitate ce necesită tehnologii moderne, dar costisitoare pentru tratarea apei (incluzând  laboratoare performante). Compania de Apă Arieș este, în prezent, una dintre companiile conforme cu normele impuse.

Începând cu 1 ianuarie 2016 prețurile serviciilor de furnizare a apei potabile și a serviciilor de canalizare-epurare, practicate de Compania de Apă Arieș, s-au micșorat, ca urmare a aplicării noii cote de TVA prevăzute în Codul Fiscal, modificat prin OUG nr. 50/27.10.2015, de la 24% la 9% pentru apa potabilă, respectiv la 20% pentru serviciile de canalizare-epurare.

Serviciu Comunicare/PR

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii