Primăria Câmpia Turzii este acuzată de ilegalități de KPA CLEAN S.R.L. Așteptăm răspunsul instituției

image001

Adresa

Catre Primaria Municipiului Campia Turzii

Societatea comerciala KPA CLEAN S.R.L., prin prezenta adresa, cere declararea atribuiri contractului de igienizare ,conform invitatiei de participare din 08.08.2013 si ulterior acordata societatii EPIPRAX CONSULT S.R.L. .ca si nula, de fapt si de drept.

In continuare vom justifica cererea noastra, conform legislatiei in vigoare si in baza presupunerii acordarii acestui contract  intr-o forma ilicita si fondata pe abateri legislative si abuz in serviciu .

Rugam sa fie analizata cu atentie cererea noastra si in cazul in care va fi admisa dorim declansarea unui nou pocedeu de atribuire a rezalizarii serviciului de igienizare in centrele cerute de dvs.

Va cerem totodata ca in termenele legale stabilite sa procedati atat la declansarea verificari sesizarii noastre, cat si la  transmiterea ulterioare a unui comunicat public al rezultatului stabilit ,precum si a intentiilor dvs. ulterioare ,referitoare la acest subiect.

ART. 255

(1) Orice persoanã care se considerã vãtãmatã într-un drept ori într-un interes legitim printr-un act al autoritãţii contractante, prin încãlcarea dispoziţiilor legale în materia achiziţiilor publice, poate solicita, prin contestaţie, anularea actului, obligarea autoritãţii contractante de a emite un act, recunoaşterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdicţionalã, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţã.

Conform legislatiei in vigoare, citam ;

SECTIUNEA a 2-a

Licitatia deschisa

ART. 73

(1) Procedura de licitatie deschisa se desfasoara, de regula, intr-o singura etapa.

(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitatie electronica, caz in care are obligatia de a anunta aceasta decizie in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

ART. 74

Licitatia deschisa se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care solicita operatorilor economici interesati depunerea de oferte.

Clarificarea 1. Va rugam sa faceti dovada publicarii anterioare, conform normativei a intentiei dvs.

ART. 75

1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã este egalã sau mai mare decât cea prevãzutã la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsã între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limitã de depunere a ofertelor trebuie sã fie de cel puţin 52 de zile.

Clarificarea 2. Va rugam sa precizati diferenta de zile dintre cele doua momente.

ART. 82

Licitatia restransa se initiaza prin transmiterea spre publicare, in conformitate cu prevederile art. 55, a unui anunt de participare prin care se solicita operatorilor economici interesati depunerea de candidaturi.

ART. 83

(1) Fãrã a aduce atingere prevederilor art. 71, în cazul în care valoarea estimatã a contractului de achiziţie publicã este egalã sau mai mare decât cea prevãzutã la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsã între data transmiterii anunţului de participare spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi data-limitã de depunere a candidaturilor trebuie sã fie de cel puţin 37 de zile.

ART. 88

(1) Invitaţia de participare trebuie sã cuprindã cel puţin urmãtoarele informaţii:

a) referinţe privind anunţul de participare publicat;

b) data şi ora limitã stabilite pentru depunerea ofertelor;

c) adresa la care se transmit ofertele;

d) limba sau limbile în care trebuie elaboratã oferta;

e) adresa, data şi ora deschiderii ofertelor;

Clarificarea 3. De ce nu exista in invitatia de participare 24053/08.08.2013 o data si o ora in care, intr-o forma TRANSPARENTA comunicati decizia de acordare al contractului. Curios este faptul ca celelalte obligatii ale invitatiei sunt perfect redactate si stabilite !!!!

PARAGRAFUL 5

Capacitatea tehnica si/sau profesionala

ART. 188

(2) In cazul aplicarii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, in scopul verificarii capacitatii tehnice si/sau profesionale a ofertantilor/candidatilor, autoritatea contractanta are dreptul de a le solicita acestora, in functie de specificul, de volumul si de complexitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate si numai in masura in care aceste informatii sunt relevante pentru indeplinirea contractului, urmatoarele:

a) o lista a principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic;

b) o declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii, precum si, daca este cazul, la resursele de studiu si cercetare;

c) informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;

d) informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii;

e) o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;

f) daca este cazul, informatii privind masurile de protectie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul indeplinirii contractului de servicii;

g) informatii referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii;

Clarificarea 4. In cazul in care serviciul este castigat de o societate infintata cu exact 23 zile  inainte de a incepe dvs. demersurile de contractare pentru un nou contract de servicii, de ce oare nu exista si nu s-a concretizat  nici o intentie a departamentului achizitii, prin care se aplica art. 188 alin. 2 ? Sa subliniem ca aceasta acordare de contract se face in  detrimentul unei societati care vine desfasurand servicii in Primaria Campia Turzii de aprox. 5 ani.

ART. 202

(1) In cazul unei oferte care are un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita ofertantului, in scris si inainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a lua in considerare justificarile primite de la ofertant, in conditiile alin. (1), indeosebi cele care se refera la:

a) fundamentarea economica a modului de formare a pretului, aferent metodelor de executie utilizate, procesului de productie sau serviciilor prestate;

b) solutiile tehnice adoptate si/sau orice conditii deosebit de favorabile de care beneficiaza ofertantul pentru executarea lucrarilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor;

c) originalitatea ofertei din punct de vedere al indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini;

d) respectarea dispozitiilor privind protectia muncii si conditiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrarii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor;

e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat

Clarificarea 5. In cazul diferentei substantiale de pret, de ce Primaria nu cere lamuriri conform art. 202, prin care ar putea descoperii intentii obscure si lipsa  lipsa de profesionalism ,precum si neconcordanta reala intre suma ce urma sa fie incasata  si realitatea costurilor legale si obligatorii.In acest sent KPA CLEAN S.R.L. ataseaza raportul sau economic.

SECTIUNEA a 5-a

Informarea candidatilor si a ofertantilor

ART. 206

(1) Autoritatea contractantã are obligaţia de a informa operatorii economici implicaţi în procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul selecţiei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publicã sau de încheiere a acordului-cadru, la admiterea într-un sistem de achiziţie dinamic, la rezultatul concursului de soluţii ori, dupã caz, la anularea procedurii de atribuire şi eventuala iniţiere ulterioarã a unei noi proceduri, în scris şi cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 3 zile lucrãtoare de la emiterea acestora, înãuntrul termenului prevãzut la art. 200

ART. 207

(1) In cadrul comunicarii prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantul/ofertantii castigator/castigatori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate.

(2) In cadrul comunicarii prevazute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a informa ofertantii/candidatii care au fost respinsi sau a caror oferta nu a fost declarata castigatoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dupa cum urmeaza:

a) fiecarui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale;

Asteptam raspunsul dvs. in termenul legal !  

Reprezentantul societății KPA CLEAN declară că se va adresa organelor competente pentru soluționarea litigiului, dacă nu se remediază situația clar și fără echivoc!

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii