alocarea banilor consilierii județeni

PSD Cluj mai are de așteptat până vor avea un nou consilier județean

Pe Ordinea de zi a Consiliul județean s-a aflat un proiect ce viza înlocuirea fostului consilier Ilea Vasile, cel care a fost ales senator. Timp de mai mult de un an, PSD a avut un consilier județean mai puțin. Primul pe lista de supleanți se afla Ivan Ilarie, cel care a renunțat la mandatul de consilier judeţean-suplean. Apoi, pe lista se afla Ibolya Szabo, aceasta însă a fost exclusă din PSD, astfel că azi urma să fie validat Luca Viorel.

Dar astăzi, președintele Alin Tișe, a decis să retragă acest proiect de pe ordinea de zi, până când nu se va primi un răspuns oficial din partea structurii centrale a PSD privind excluderea doamnei Ibolya Szabo. Această decizie i-a nemulțumit pe consilierii PSD, care au considerat că este un abuz.

”Comisia de validare a dat un vot. Noi nu credem că este greșit ca acest proiect să rămână pe ordinea de zi”, a declarat Lăpușan.

”Facem un abuz și prejudiciem un viitor consilier județean care nu poate să își desfășoare activitatea”, a completat și Sălățioan.

Președintele Alin Tișe a menționat că este nevoie de o confirmare a structurii centrale pentru a nu exista discuții ulterior.

”E nevoie de confirmare din partea conducerii PSD că prima persoană pe lista de supleanți,  doamna Ibolya nu este membru al PSD. Este o nevoie de o confirmare de la conducerea centrală, pentru că ar putea invalida excluderea, sau doamna  contestă această măsură.
E o chestiune de amânare, se pot obține aceste hârtii. Avem cazul consilierilor Matiș și Leonte când  instanța a considerat că nu am procedat corect. PSD a stat un an în această formulă, ne mai gândim, nu am o problemă cu persoana sau cu grupul”, a declarat Tișe.

În temeiul prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, în cazul vacantării mandatului de consilier ales pe liste de candidaţi, supleanţii vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscrişi în liste dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice din partea cărora au candidat supleanţii confirmă în scris, sub semnătura conducerilor judeţene ale partidelor politice, că supleanţii fac parte din partidul politic respectiv sau din organizaţia cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Astfel prin adresa cu nr. 15/2018, înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 8882/15.03.2018, Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Cluj comunică faptul că domnul Ilarie Ivan a renunțat la mandatul de consilier judeţean – supleant – poziția nr.  crt. 16 în Lista de candidați. Totodată a fost comunicat faptul că doamna Szabo Ibolya nu mai are calitatea de membru al Partidului Social Democrat ca urmare a excluderii. Menționăm faptul că Hotărârea nr.1/08.03.2018 a rămas definitivă ca urmare a neatacării în termen.

Raportat la aplicativitatea Hotărârilor Biroului Electoral Central nr.130/2008 și nr.221/2008 precizăm faptul că nu ne sunt opozabile, fiind un acte lipsite de valabilitate. Din punct de vedere al efectelor actelor normative Hotărârile Biroului Electoral Central nu mai sunt valabile deoarece au fost încheiate în baza Legii nr. 67 din 25 martie 2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale abrogată de Articolul 136, Capitolul VI, Titlul I din Legea nr. 115 din 19 mai 2015.

La momentul emiterii Hotărârilor Biroului Electoral Central acestea erau întemeiate pe art.37 alin.(1) lit.c din Legea nr. 67 din 25 martie 2004 respectiv „asigură interpretarea unitară a prevederilor acestora”. Ori conform art.4 alin.(3) din Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative  „actele normative date în executarea legilor, ordonanțelor sau a hotărârilor Guvernului se emit în limitele și potrivit normelor care le ordona”.

Deci, în cazul în care se abrogă actul normativ primar care a constituit temei pentru emiterea unui act normativ de reglementare secundară, de la data intrării în vigoare a actului de abrogare încetează a mai exista temeiul legal al emiterii actului de reglementare secundară. În consecinţă, de la momentul intrării în vigoare a actului normativ de abrogare încetează, ca urmare a ieşirii din vigoare a actului de reglementare primară abrogat, nu numai efectele acestui act, dar şi efectele actului normativ de reglementare secundară, întrucât a încetat temeiul juridic primar (actul de reglementare primară abrogat) al acestuia.

Principiul de drept a fost consacrat inclusiv prin hotărâri ale instanţei judecătoreşti supreme. Astfel, prin Decizia nr. 230/23.01.2008, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că un act administrativ cu caracter normativ nu mai poate produce efecte după abrogarea legii în temeiul căreia a fost emis, astfel încât acţiunea promovată împotriva acestuia pe calea contenciosului administrativ, trebuie respinsă ca lipsită de obiect.

”În lumina celor de mai sus, considerăm că în această situaţie nu mai este necesară emiterea unui act normativ de abrogare a actului de reglementare secundară care şi-a încetat efectele juridice. În consecinţă, regula este că abrogarea temeiului legal primar are ca efect indirect încetarea efectelor actelor de reglementare secundară emise anterior în baza temeiului primar”; potrivit PSD Cluj

Pentru aceste considerente, în temeiul prevederilor art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015, vă solicităm să luați act de faptul că domnul Luca Viorel – supleant – poziția nr. crt. 18 în Lista de candidați, este membru în Partidul Social Democrat.

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare