salariul mediu net

Bani pentru primării de la bugetul de stat

Sume defalcate din TVA, alocate din bugetul de stat unităţilor administrativ-teritoriale pentru achitarea plăţilor restante înregistrate la 30 iunie 2016 şi  datorate furnizorilor acestora de bunuri, servicii şi lucrări precum precum şi  bugetului  de stat,  bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetelor  fondurilor speciale,  

D.G.R.F.P. Cluj Napoca anunţă contribuabilii că în M.O. nr.715/15.09.2016 a fost publicat Ordinul M.F.P. nr.2229/2016 de aplicare a art.55 alin.(3)-(17) din O.G. nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat.

Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti în scopul achitării plăţilor restante înregistrate la data de 30 iunie 2016, de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, instituţiile publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalele publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, rezultate din relaţii cu:

   b1) furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat;

     b2) bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, aşa cum se precizează la art.55, alin.(1) , lit.b). din O.G. nr.14/2016.

      În vederea alocării acestor sume de la bugetul de stat, unităţile/ subdiviziunile administrativ teritoriale transmit direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/ administraţiilor judeţene ale finanţelor publice în a căror rază teritorială îşi au sediul , până la data de 31 octombrie 2016, o cerere întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.4 la ordin.

      Cererea prevăzută în Anexa nr.1 la Ordinul M.F.P. nr.2229/ 2016 se depune însoţită de următoarele documente: 

      a).Situaţia obligaţiilor restante către furnizorii de bunuri, servicii si lucrări şi/sau către furnizorii care prestează serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în sistem centralizat şi către bugetul de stat , bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale , întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr.5 la ordin ;

b).Certificatele de atestare fiscală ale unităţilor /subdiviziunilor administrativ teritoriale / instituţiilor publice finanţaţe integral din bugetul local/ furnizorilor de bunuri, servicii si lucrări/ furnizorilor care prestează serviciul public de producere, transport si distribuţie a energiei termice în sistem centralizat, după caz, emise de organele fiscale centrale , pentru care se solicită stingerea obligaţiilor fiscale restante , precum şi a celor care fac obiectul eşalonărilor /amânărilor la plată, potrivit legii, la data de 30 iunie 2016, ale acestora către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ;

c). Acorduri încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 55 alin. (4) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6a la ordin, şi/sau acorduri încheiate pentru stingerea obligaţiilor de plată/fiscale conform prevederilor art. 55 alin. (4) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6b  la ordin, denumite în continuare acorduri.

Certificatele de atestare fiscală se emit potrivit prevederilor art.158, alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizat, la solicitarea unităţilor/ subdiviziunilor administrativ teritoriale.

În certificatele de atestare fiscală se înscriu obligaţiile fiscale restante la 30 iunie 2016 şi nestinse până la data eliberării acestora , precum şi sumele care fac obiectul eşalonărilor /amânărilor la plată, potrivit legii, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eşalonărilor/amânărilor la plată.

Prin derogare de la prevederile Ordinului A.N.A.F. nr.3654/2015, în certificatele de atestare fiscală  la secţiunea A ”Obligaţii fiscale şi alte obligaţii bugetaresunt cuprinse obligaţiile fiscale principale şi accesorii , reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau bugetelor fondurilor speciale, stabilite prin declaraţii de impunere şi/sau decizii emise de organele fiscale centrale competente, precum şi prin deciziile de eşalonare/amânare la plată comunicate conform art.47 din Codul de Procedură Fiscală.

Cererile unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, aferente obligaţiilor de plată restante,  raportate potrivit legii, ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, prevăzute în Anexa 2 la Ordinul M.F.P. nr.2229/2016   se întocmesc distinct de cererile prevăzute în Anexa nr.1 la ordin.”

 

Incendiu la Constanţa. O maşină a luat foc în parcare

Adaugati comentarii